A KIVITELEZŐ FELADATA ÉS FELELŐSSÉGE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK

Az Építési törvény és a Kivitelezési kódex határozza meg főként a feladatokat – emellett azonban még megannyi más jogszabályban is vannak kötelező kivitelezői feladatok.

KIVITELEZÉSI JOGSZABÁLYOK (KIVONAT)

a) Az építési tevékenység megkezdésével kapcsolatosan a kivitelező felelős
aa) az építőipari kivitelezési tevékenység jogszerű megkezdéséért és folytatásáért,
az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésekor az építtetőtől [alvállalkozó kivitelező esetében a megrendelő vállalkozó kivitelezőtől] az építési munkaterület átvételéért [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 12. § (2) bek. a) pont];
ab) kivitelezői jogosultságának meglétéért [1997. évi LXXVIII. tv. 40. § (1) bek. a) pont];
ac) az építési napló megnyitásáért [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 12. § (2) bek. b) pont];
ad) a 4/2002. (II. 20.) SZCSM-EüM együttes rendeletben meghatározott feltételek fennállása esetén az építési munkahely szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal munkavédelmi felügyelőségéhez történő előzetes bejelentésért [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 12. §, 3. § (1)-(2) bek.; 4/2002. (II. 20.) SZCSM-EüM egy. rend. 5. §].
b) Az építési tevékenység folytatásával kapcsolatosan a kivitelező felelős:
ba) az építési naplóval kapcsolatosan
baa) az építési napló vezetéséért (de az elektronikus építési napló vezetésével megbízhatja a felelős műszaki vezetőt, és ezt a megállapodást mindkét fél elfogadásával a vállalkozó kivitelező elektronikus építési naplójában kell rögzíteni) [1997. évi LXXVIII. tv. 40. § (1) bek. a) pont; 191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 13. § (3) bek. b) pont, 12. § (5) bek.];
bab) az építőipari kivitelezési tevékenységre vonatkozó alvállalkozói szerződés adatainak az elektronikus építési naplóban történő rögzítéséért és az alvállalkozó számára egyszer használatos belépési jelszó generálásáért és átadásáért [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 12. § (2) bek. m) pont];
bb) az építési munkaterületen keletkezett építési-bontási hulladék mennyiségének és fajtájának folyamatos vezetéséért az építési naplóban [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 12. § (2) bek. c) pont];

bc) az építésügyi hatósághoz, valamint más hatáskörrel rendelkező hatósághoz történő bejelentésért, ha az építési munka végzése során természeti érték, építészeti vagy régészeti emlék, illetőleg építménnyel kapcsolatos képzőművészeti alkotás kerül elő [1997. évi LXXVIII. tv. 42. § (1) bek.];
bd) az építés során már meglévő, illetve előkerülő természeti, kulturális örökségi, építészeti értékek megőrzéséért (a lelőhelyet a hatósági intézkedésig érintetlenül kell hagyni, ennek biztosítása szintén a kivitelező feladata, de az építtető költsége) [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 12. § (2) bek. e) pont, (3) bek.],
be) az építési napló jogszabályban meghatározott szervek, hatóságok és az építési műszaki ellenőr rendelkezésére bocsátásáért [1997. évi LXXVIII. tv. 40. § (3) bek.];
bf) a jogszabályt, hatósági határozatot sértő, vagy az élet-és vagyonbiztonságot veszélyeztető építtetői utasítás esetében az utasítást és az azt megtagadó jognyilatkozatot építési naplóba történő bejegyzéséért [1997. évi LXXVIII. tv. 40/A. §];bg) annak folyamatos ellenőrzéséért, hogy az építésügyi hatósági engedélyek rendelkezésre állnak-e [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 12. § (2) bek. d) pont];
bh) annak biztosításáért, hogy az építési munkaterületen csak olyan személyek tartózkodjanak, akik a vállalkozói nyilvántartásban szerepelnek, illetve erre jogosultsággal rendelkeznek, és az építési napló által igazoltan részt vesznek a napi munkában, annak ellenőrzésében és irányításában [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 12. § (2) bek. f) pont];
bi) az építési munkaterület őrzésének biztosításáért [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 12. § (2) bek. i) pont];
bj) a felelős műszaki vezető tartós akadályoztatása esetén a helyettesítésről való gondoskodásért [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 13. § (6) bek.].
c) Az építési tevékenység minőségével, szakszerűségével kapcsolatosan a kivitelező felelős:
ca) az építtető által rendelkezésére bocsátott jogerős és végrehajtható építési engedélyben és a hozzá tartozó jóváhagyott engedélyezési tervekben, az ezek alapján készült kivitelezési tervekben előírtak betartásáért és betartatásáért [1997. évi LXXVIII. tv. 40. § (1) bek. b) pont],
cb)
 az elvégzett szakmunkák eredményeként létesült szerkezetek, berendezések, építmény, építményrész rendeltetésszerű és biztonságos használhatóságáért [1997. évi LXXVIII. tv. 40. § (1) bek. c) pont].
d) Az építési tevékenység befejezésével kapcsolatosan a kivitelező felelős:
da) az építésügyi hatóság által meghatározott időtartamon belül az építmény környezetéből az építőipari kivitelezési tevékenység során keletkezett építési hulladék elszállításáért, a környezet és a terep felszínének az eredeti, illetve az engedélyezett állapotában történő átadásáért, a környezetben okozott károk megszüntetéséért (ezekért egyébként az építtető és a kivitelező együttesen felel) [1997. évi LXXVIII. tv. 43. § (2) bek.];
db) a műszaki átadás-átvételi eljárás során a berendezések, rendszerek működési próbájáért és a tapasztalt rendellenességek, hiányosságok megszüntetésért, szükség esetén a próba megismétlésért [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 12. § (2) bek. g) pont],
dc) a kivitelezés befejezésével a mérési jegyzőkönyvek kiállításáért, az alkalmazott építési termékek teljesítménynyilatkozatainak rendelkezésre bocsátásáért [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 12. § (2) bek. h) pont],
dd) az építmény rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmassá válásakor (az építőipari kivitelezési tevékenység befejezésekor) az építési munkaterület átadásáért az építtetőnek [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 12. § (2) bek. i) pont],
de) az építési munkák befejeztével az építési területről való levonulás végrehajtásáért [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 12. § (2) bek. k) pont].

2.
A fővállalkozó kivitelező egyéb feladatai

A fővállalkozó kivitelező egyéb feladata (a fentiekben felsoroltakon túlmenően):
a) ha az építtető nem jelölte ki, az alvállalkozó kivitelezők kiválasztása,
b) az alvállalkozó kivitelezőkkel történő egyeztetések koordinálása, tevékenységük összehangolása,
c) külön megállapodás esetén az alvállalkozói építési napló vezetése [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 12. § (4) bek.],

d) az építési műszaki ellenőr vagy eltérő megállapodás esetén az építtető által kiadott teljesítésigazolásnak és a teljesítésigazolás alapján a szerződés szerinti teljesítésről (részteljesítésről) kiállított számlának az építtető, valamint építtetői fedezetkezelő közreműködése esetén az építtetői fedezetkezelő részére történő eljuttatása [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 12. § (2) bek. l) pont].

3.
A kivitelező tervellenőrzési kötelezettsége

Az építési szerződés megkötését követően a vállalkozó kivitelező viseli annak jogkövetkezményét, amely a tervdokumentáció olyan hiányosságából adódik, amelyet a vállalkozó kivitelezőnek a tőle elvárható szakmai gondosság mellett észlelnie kellett volna, de a szerződéskötést megelőzően nem jelzett [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 3. § (1) bek.]. Értelemszerűen ez a szabály csak azokra a tervekre vonatkozhat, amelyeket a kivitelező igazolhatóan átvett a megrendelőtől, vagy megkapott a tervezőtől.

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Share on print
Print

Kapcsolódó oldalak

KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS ÉPÍTÉSJOGI SZERZŐDÉSEK ÜGYVÉDI SEGÍTSÉGGEL

Kivitelezőként és megrendelőként (tervezőirodakén pedig főleg) bizonyára tudja, hogy nemcsak az építőipari részletekre, de a jogi biztonságra is kiemelt figyelmet kell szentelni. Az építkezés előtt mindenképpen szerződést kell kötni a megrendelőnek és a kivitelezőnek. A megállapodás megkötése előtt azonban fontos tudni a két fél egymással szemben támasztott feltételeit. Olyan építésjogi szerződésre van szükség, amely betartható és betartatható: a vállalt, de nem teljesített feltételek egy jól megírt szerződés esetében kifogásolhatók.

ÜGYVÉDI SEGÍTSÉGRE VAN SZÜKSÉGE?

AZONNALI KAPCSOLATFELVÉTELHEZ KÉREM, TÖLTSE KI AZ ALÁBBI ŰRLAPOT!